Coaching
претставува еден од најшироко прифатените методи за подобрување на компетенциите кај индивидуалните професионалци, кој воедно директно влијае и на подобрување на самата работа на организацијата.
Голем број на високо истакнати професионалци потврдуваат дека coaching имал позитивно влијание на нивната кариера и живот.

Edulactica coaching методот претставува алатка која што помага на професионалците да:

 • Го пронајдат вистинскиот начин и превземат акција кон остварување на целите
 • Станат повеќе зависни од себе
 • Дојдат до поголемо задоволство на работното место и во својот живот
 • Придонесат во подобра тимска работа и организацијата како целина
 • Превземат поголема одговорност за своите одлуки и обврски
 • Работат полесно и попродуктивно со другите
 • Комуницираат по ефикасно
 • Развијат специфични вештини

Со оглед на тоа што преку coaching индивидуите добиваат значително подобрување на своите основни, лични и технички компетенции, и самите организации имаат бенефит и тоа:

 • Добиваат вработени со подобрени вештини
 • Вработените полесно ги остваруваат целите
 • Зголемена соработка и комуникација помеѓу вработените
 • Зголемување на потенцијалот кај вработените
 • Идентификување на силните и слабите страни кај вработените

Добијте бесплатни консултации преку пополнување на формата Закажете состанок!