Соработката помеѓу Едулактика и АФД – Асоцијација на финансиски друштва

Брзите промени во светот на бизнисот, посебно со развојот на  технологијата, ја наметнуваат потребата за компаниите и нивните вработени истите да ги дочекаат припремени и многу брзо да се адаптираат на промените и да се впуштат во нивна примена и контрола. Со задоволство ја објавуваме соработката помеѓу Едулактика и Асоцијацијата на финансиски друштва на Северна Македонија.

Преку соработката со Едулактика, АФД продолжува на патот кон  остварување на своите цели за унапредување на работењето на небанкарските финансиски друштва и посебно вложување во развојот на човечкиот капитал, истовремено создавајќи одговорна пракса со цел долгорочна соработка и позитивна оценка од страна на потрошувачите и институциите за регулирање на пазарот.

Асоцијацијата на финансиски друштва на Северна Македонија ги соединува компаниите за финансиска технологија, исто така позната како FinTech, и други организации кои работат надвор од банкарскиот сектор, давајќи финансиски услуги на жителите на Северна Македонија.

Едулактика им овозможува на професионалците и бизнисите да растат поврзувајќи ги со знаење, идеи и можности преку поттикнување на промени и подобрување на знаењето со креирање на специјализирани обуки кои што одговараат на деловните потреби, а кои се пренесени од врвни експерти во своите области.

Соработка помеѓу Едулактика и PMI Macedonia Chapter, локален огранок на Project Management Institute од USA

Со задоволство ја објавуваме соработката помеѓу Едулактика и PMI Macedonia Chapter, локален огранок на Project Management Institute од USA.

Соработката ќе им понуди на компаниите и нивните вработени едно ново и поинакво искуство во областа на проектниот менаџмент

May be an image of text that says 'Edulactica & PM Project Management Institute® Macedonia (Fyrom)'

Усогласување со Законот за СППФТ кај сметководствените друштва

На 15.06.2021 година Едулактика спроведе уште една обука од областа на усогласување со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам кај сметководствените друштва.

Со тоа се продолжува континуитетот на обуки во кој што главен фокус се субјектите согласно Законот.

Едулактика одржа обука за усогласеност со Законот за СППФТ кај сметководствените бироа

Едулактика ја продолжува низата на одржани обуки со цел усогласување со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Во соработка со Сојузот на Стопански Комори на Македонија на 12.05.2021 година се одржа специјализирана обука за сметководствените бироа заради соодветно усогласување со законската регулатива за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е %D0%95%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%A1%D0%9F%D0%9F%D0%A4%D0%A2.jpg

Обуката беше соодветно дизајнирана за потребите на сметководителите со цел што подобро разбирање на законската регулатива и обврските што произлегуваат од неа. Дополнително целта на обуката беше и ставање на фокус на решавање на проблемите со кои што сметководителите се соочуваат во нивното секојдневно работење.

Во иднина Едулактика ќе продолжи со организирање на обуки соодветни на потребите на компаниите, заради постигнување на максимален ефект во нивното работење.

Организирана една од најголемите обуки за Спречување перење пари и финансирање тероризам

На 03.03.2021 година Едулактика ја организираше една од најголемите обуки за СППФТ. На обуката присуствуваа повеќе од 50 учесници од банки и штедилници во Република Северна Македонија.

Предавач на обуката беше меѓународен експерт од Република Хрватска кој што ги доближи до учесниците најновите трендови и практики во областа на СППФТ вклучувајќи ги 5-та АМЛ директива, виртуелните средства, припејд картичките, начинот на функционирање на регистарот на вистински сопственици во земји од ЕУ итн.

Со тоа се продолжува целта на Едулактика да се посвети што поголемо внимание на вработените за зголемување на нивните компетенции преку предавања на врвни домашни и меѓународни експерти.

Во иднина Едулактика ќе се стреми на зголемување на бројот на обуките и реализирање на квалитетни обуки преку кои што ќе се влијае на знаењето на вработените а тоа би резултирало со подобрување на перформансите на компаниите што би влијаело и на подобрување на целокупната економија на државата.

Што е енергетска ефикасност и кои се нејзините предности?

Енергетската ефикасност едноставно значи да се користи помалку енергија за да се изврши истата задача – тоа е намалување на потрошената енергија.

Важно е да се нагласи дека енергетската ефикасност во никој случај не треба да се смета за заштеда на енергија. Поточно, заштедата секогаш подразбира одредени откажувања, додека ефикасната употреба на енергија никогаш не ги нарушува работните услови и животните услови.

Енергетската ефикасност носи различни придобивки:

 • намалување на емисиите на стакленички гасови,
 • намалување на побарувачката за увоз на енергија
 • намалување на нашите трошоци на ниво на домаќинства и економија
 • намалена потреба за енергетска инфраструктура и
 • зголемена енергетска безбедност преку намалување на увозот.

Додека технологиите за обновлива енергија исто така помагаат во остварувањето на овие цели, подобрувањето на енергетската ефикасност е најевтиниот – и честопати најнепосредниот – начин за намалување на употребата на фосилни горива. Постојат огромни можности за подобрување на ефикасноста во секој сектор во економијата, без разлика дали се работи за згради, транспорт, индустрија или производство на енергија.

Неефикасната употреба на електрична енергија се зголемува пропорционално со зголемувањето на потрошувачката на електрична енергија, со зголемената активност во стопанството и употребата на застарена технологија. Дополнително, со ова се зголемува неповолното влијание на животната средина и се трошат ресурси што не можат да се повратат, а притоа, следните генерации нема да имаат соодветен пристап до нив.

Европската комисија ја смета енергетската ефикасност како стратешки приоритет за Енергетска унија и ја промовира „енергетската ефикасност “како принцип. Во светски рамки, енергетската ефикасност придонесе за значителна заштеда во потрошувачката на енергија.

Спроведувањето на политиките за енергетска ефикасност е предизвик, а целиот потенцијал на енергетска ефикасност е далеку од реализиран, од финансиски и регулаторните причини. Пречките вклучуваат високи инвестициски трошоци однапред, пристап до финансии, недостаток на информации, поделени стимулации и ефекти на поврат.

Меѓутоа вложената инвестиција денес повеќекратно ќе ви се врати во иднина!!!

Зошто енергетско ефикасни инвестиции за Вашиот бизнис?

 • Намалување на потрошувачката на енергија, а со тоа и намалување на трошоците за енергија
 • Стекнување конкурентска предност со користење на енергетско ефикасни машини и опрема
 • Автоматизација на процесите во работењето
 • Поздрава работна околина
 • Поефикасно управување со ресурсите
 • Поврат на инвестицијата
 • Промена на навиките на однесување на вработените во насока на порационално користење ресурси

Овие придобивки во голема мера придонесуваат за развој на свеста кај луѓето. Со проектот за енергетска ефикасност можни се заштеди на досегашните трошоци, а тоа значи дека инвестициите за зголемување на енергетската ефикасност се исплаќаат. Така што заштедите можат да се пренаменат во задоволување на други потреби и зголемување на конкурентноста на македонските бизниси.

Подобрувањето на енергетската ефикасност не значи само спроведување на технички решенија. Секоја технологија и техничка опрема, без оглед колку е ефикасна, не може сама по себе да донесе резулати доколку притоа не се имплементира во рамки на оптимално решение од страна на содветно образовани луѓе.

10 совети за подобрување на перформансите на тимот за продажба

Да се извлече максимум од вашиот тим за продажба е од суштинско значење. Тоа е главен фокус за лидерите и менаџерите за продажба. Колку подобро се претстават, толку повеќе ќе продаваат и толку подобро ќе се претстави организацијата.

Тренерите и обуките играат витална улога во подобрувањето на перформансите на вашиот тим за продажба.

Сите знаеме дека претставниците на продажбата треба редовно да се обучуваат за да се задржат фокусирани и да работат на оптимално ниво.

Еве неколку совети за подобрување на перформансите на тимот за продажба:

1. Појаснете ги целите на продажбата индивидуално и како тим

2. Поставете специфични цели – поделете ги целите на помали, остварливи задачи

3. Научете го вашиот продажен тим да продава според потребите на клиентите и како да бидете клиент-ориентирани

4. Работете на основите – редовно прегледувајте ги. Малите нешта се важни.

5. Работете на вештини за управување со времето – научете ги претставниците да му дадат приоритет на своето време

6. Пронајдете и ангажирајте ги вистинските луѓе

7. Кога тренирате, обратете се на клучните индикатори за успешност

8. Тренирање во моментот – веднаш осврнете се на проблемите

9. Бидете лидер, а не микро-менаџер

10. Работете на создавање култура на високи перформанси. Фокусирањето на овие совети може да ви помогне да извлечете максимум од вашиот тим за продажба и да ги постигнете посакуваните резултати. Секој тим за продажба е различен, затоа прилагодете го вашиот тренинг за да ги решите нивните специфични потреби и области за подобрување.

Зошто финансиската писменост е толку важна?

Како што се менуваат потрошувачките навики и финансиските производи, финансиската писменост се повеќе се намалува. Во минатите генерации, готовината се користеше за повеќето дневни набавки; денес, тоа станува реткост. Начинот на купување исто така се промени. Купувањето преку Интернет стана врвен избор за многумина, создавајќи изобилство можности за користење меѓутоа и премногу лесен начин за брзо акумулирање на долг. Во меѓувреме, банките и другите финансиски институции ги преплавуваат потрошувачите со кредитни можности – можност да аплицираат за кредитни картички или да исплатат една картичка со друга. Без соодветно знаење или проверки и рамнотежи, лесно е да се дојде до финансиски проблеми. Многу потрошувачи имаат многу малку разбирање за финансиите, како функционира кредитот и потенцијалното влијание врз нивната финансиска благосостојба за многу, многу години. Всушност, недостатокот на финансиско разбирање е сигнализиран како една од главните причини што многу луѓе се соочуваат со проблеми со заштеда и инвестирање.

Финансиската писменост е спој на финансиско, кредитно и знаење за управување со долгови што е потребно за да се донесат финансиски одговорни одлуки – одлуки што се составен дел на нашето секојдневие. Финансиската писменост вклучува разбирање како работи сметка, што навистина значи користење кредитна картичка и како да се избегне долг. Сумирајќи, финансиската писменост има влијание врз семејствата кога тие се обидуваат да го балансираат својот буџет, да купат дом, да го финансираат образованието на своите деца итн.

Financial Literacy written on a notepad sheet. Education concept.

Недостаток на финансиска писменост е проблем не само за економиите во развој. Потрошувачите во развиените или напредните економии исто така не успеваат да демонстрираат силно разбирање на финансиските принципи со цел да го разберат и преговараат за финансискиот пејзаж, ефикасно да управуваат со финансиските ризици и да ги избегнат финансиските стапици. Нациите на глобално ниво, се соочуваат со население кое не ги разбира основите на финансиите.

Нивото на финансиска писменост може да варира во зависност од степенот на образование и приход, но истражувањата покажуваат дека високообразованите потрошувачи со високи примања можат да бидат исто толку игнорантни за финансиските проблеми, како потрошувачите со пониско образование и со пониски примања (иако, генерално, вторите имаат тенденција да бидат помалку финансиски писмени).

Што е перење пари и дали следењето на парите е доволно за да се спречи “перењето” ?

Брзиот развој на технологијата и комуникацијата овозможуваат парите со голема брзина и леснотија да се движат насекаде низ светот. Ова ја прави задачата за борба против перењето пари потешка од било кога.

Тешко е да се одреди вкупната сума на пари која што поминува низ процесот на “перење”, меѓутоа се проценува дека на глобално ниво за една година изнесува околу 2-5% од вкупниот БДП или 800 милијарди – 2 трилиони УСД. Иако маргината меѓу овие бројки е огромна, дури и пониската проценка ја нагласува сериозноста на проблемот што владите ширум светот ветија дека ќе го решат.

Банките ширум светот трошат околу 8 милијарди долари за спречување на перење пари (АМЛ) годишно, според истражувачката фирма WealthInsight. Исто така Според Бостон Консалтинг Груп, Банките од 2008 година заради неуспешна регулатива имаат потрошено околу 321 милијарда долари за казни, почнувајќи од перење пари и финансирање на тероризмот до пазарна манипулација.

Што претставува перењето пари?

Секое злосторство кое започнува со пари, завршува со перење пари. Ако криминалците сакаат да профитираат од криминал и да го избегнат кривичното гонење, тие мора да најдат начин за прикривање на потеклото на нивните остварени придобивки. Шверц на дрога, трговија со луѓе, трговија со оружје, измама: перењето пари е моторот за сите нив.

 Под поимот перење пари се подразбира процес преку којшто таканаречените “нечисти” пари или друг вид на имот стекнати со криминални или противзаконски активности се претвораат во “чисти” пари или имот. Овие пари потоа може да се користат како легален приход во банкарски, трговски, купопродажни, инвестициски и претприемачки активности.

Перењето пари во теоријата и практиката не е нов феномен, тој се појавува уште во 20 век, кога оваа појава се сметала за маргинален проблем, но по експанзијата на трговијата со дрога перењето пари добива глобални размери. Имено, терминот „перење пари“ потекнува од поседувањето на синџири на работилници за перење алишта од страна на мафијата во САД уште во 30-тите години на 20 век, кога определени криминални групи заработувале големи износи на пари од извршените изнуди, проституција, коцкање или од продажба на алкохол. Ал Капоне во 1931 година започнува посериозно да размислува како криминалците да го сокријат нелегално стекнатиот приход. Имено, Мајер Лански познат како сметководител на мафијата, загрижен да не ја доживее истата судбина како неговиот шеф Капоне, започнува да ги истражува можностите за криење на парите и за кратко време ја открива предноста на нумерираните швајцарски сметки. Оваа идеја, исто така, е разработена од Лесли Лански кој е познат како прв перач на пари кој користејќи ги „швајцарските“ можности ја воспоставува првата техника на перење пари позната како концепт на „враќање на заем“. Поаѓајќи од фактот што „перењето пари“ почнува да зазема глобални размери почнувајќи од 80-тите години од 20 век, расте загриженоста околу негативните последици на инвестирањето значителни суми со криминално потекло во легалната економија и степенот на моќ и контрола кои резултираат од тоа. Со цел да се намали овој глобален проблем, меѓународната заедница го дефинира перењето пари како закана за демократијата, човековите права и владеењето на правото кои се основни вредности на современите демократски држави.

Следењето на парите не е доволно!

Во борбата против перењето пари, предизвикот не е само непотполни податоци, туку и да се имаат вистинските податоци и вистинските системи за да ги анализираат. Борбата против перењето пари е и запознај го својот клиент.

Банките во светот се повеќе обрнуваат внимание и инвестираат во нови и софистицирани системи и затоа во голема мера зависат од квалитетот на податоците кои што ги имаат за клиентот. Системите за следење на сомнителни трансакции со текот на времето мораат да еволуираат. Ако старите системи беа развиени за да откриваат одредени сценарија со користење на одредени податоци, со сите нови канали и технологии системите мора да бидат по агилни и флексибилни. Старите технологии неможат да го држат чекорот со современото перење пари. Затоа е потребно ресетирање! Следењето на парите не е доволно, системите сега мора да го следат и однесувањето – и да го прават тоа на нов начин.

На пример: Бизнисот на клиентот може да изгледа сосема легитимен, но кога ќе откриете дека често се најавува на сметка на интернет банкарство преку IP адреса во земја со висок ризик, тоа е нешто што би сакале да го знаете и истражите. Перачите на пари летаат под радарот и се обидуваат да изгледаат како нормални клиенти.

Ако гледате во нормално или абнормално однесување, не постои таква разлика помеѓу откривање на измама и откривање на перење пари. Единствената разлика е во тоа што гледате нормално однесување од друга перспектива.

Променете го статичкиот пристап кон перење пари!

Дел од проблемот е статичката методологија. Перењето пари е зараза која има потреба од активен пристап за спречување, кога се префрла на понови, посложени и шеми кои е тешко да се откријат. Активен пристап значи подобро профилирање и сегментација на клиентите со цел да се додаде поголема длабочина на информации во процесот на следење. Тоа исто така значи дека пасивните AML контроли и правила не се доволни ниту пак ги одржуваат истите методи како  порано со цел да се спречат појавите на перење пари и избегнување на данокот.

Уште еден дел кој што Банките мораат да го надминат во предизвикот за откривање перење пари е да се најде скриената шема во големиот број на трансакции. Примерот со Troika Laundromat е пример за перење пари преку создавање илјадници лажни трансакции за да ја сокријат вистинската природа на нивната активност.

Согласно горенаведеното Банките мора да имаат алатки за да можат да ги соберат сите информации: каде се лицата, кои се и со кого работат. Системите мора постојано да се усовршуваат се со цел вработените во одделите да донесуваат одлуки врз основа на целосни и точни податоци.

Банките треба да ги пронајдат и лошите “актери” а не само сомнителните трансакции.